Home

Autoprotolýza

Výměna protonů může nastávat navzájem i mezi dvěma molekulami vody. Děj se označuje jako autoprotolýza vody: H2O + H2O → H3O+ + OH-. Jedna molekula vody odštěpí proton za vzniku OH-(hydroxidového anionu), druhá molekula vody přijme proton za vzniku H3O+(oxoniového kationu). Ve vztahu pro rovnovážnou konstantu lze odvodit vztah pro novou. Autoprotolýza (vlastná ionizácia) Je reakcia pri ktorej dve molekuly tej istej látky vo funkcii Bronstedovej kyseliny a zásady si navzájom vymieňajú protón. autoprotolýza

Co je autoprotolýza ( chemie ) reakce mezi dvěma molekulami rozpouštědla (např. voda), z nichž jedna reaguje jako kyselina a druhá jako báze Slovní dru Autoionizace vody (nebo autoprotolýza) je chemická reakce, během níž se dvě molekuly vody přemění na hydroxoniový kation H 3 O + a hydroxidový anion OH −: . 2 H 2 O (l) ⇌ H 3 O + (aq) + OH − (aq). Voda, i ve velmi čistém stavu, není tvořena pouze souborem molekul H 2 O. Velmi citlivým přístrojem lze i v čisté vodě naměřit slabou vodivost 0,055 µS.cm −1 autoprotolýza [gr.] — protolytická reakcia medzi dvoma rovnakými molekulami Autoprotolýza. Autoprotolýza je reakce, ve které si proton předají dvě stejná protická rozpouštědla. Protické rozpouštědlo je jednoduše takové rozpouštědlo, které dokáže odštěpit proton vodíku. Takže třeba voda: AUTOPROTOLÝZA VODY. H 2 O + H 2 O ⇄ (H 3 O) + + (OH)-Jedna voda předala svůj proton vodíku druhé vodě

Autoprotolýza vody - Masaryk Universit

Autoprotolýza: iontový součin neboli autoprotolytická konstanta kapalného amoniaku je při -50°C K(2NH 3=NH 4 ++NH 2 -) = 10-33, kapalného fluorovodíku při 0°C K(3HF=H 2F++HF 2 -) = 8.10-12, bezvodé kyseliny sírové (2 H 2SO 4 = H 3SO 4 + + HSO 4 -) K(H 2SO 4) = 2,7.10-4 (25°C) Autoprotolýza vody je reakce, při níž vznikají z elektricky neutrálních molekul vody ionty. [math]{2H_2O} \longrightarrow {H_3O^+} + {OH^-}[/math] Počet disociovaných molekul vůči nedisociovaným je velmi malý až zanedbatelný. Koncentrace hyroxidového aniontu a oxoniového kationtu je stejná autoprotolýza vody je zvratná reakce soustavy molekul vody, kdy se velmi malá část molekul štěpí na oxoniové kationty H 3 O + a hydroxidové anionty OH-vzniklé ionty okamžitě neutralizují zpět na vodu: H 3 O + + OH-← → 2 H 2 O 3.1 Autoprotolýza vody. Experimentálně bylo zjištěno, že i mezi molekulami vody dochází k její částečné disociaci. Tomuto jevu říkáme autoprotolýza vody: Z měření vyplynulo, že koncentrace oxonionových kationtů H 3 O + je shodná s koncentrací hydroxylových aniontů OH-

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube následující slovo: » autoprotolýza slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:280 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida

autoprotolýza - ABZ

 1. Co znamená autopsie? Význam slova autopsie ve slovníku cizích slov včetně překladů do nemčiny, francouzštiny a italštiny
 2. čtěte více ZDE: Autoprotolýza vody. Stupnice pH. Kyselost prostředí se hodnotí podle koncentrace vodíkových iontů. Roztok, ve kterém jsou koncentrace oxoniových a hydroxidových iontů shodné, tedy [H 3 O +] = [OH-] = 10-7 mol.l-1, označujeme jako neutrální
 3. 3) Autoprotolýza vody - H2O = H + OH ( TATO REAKCE JE VRATNÁ) - Koncentrace vodíkových iontů je C = 10 mol/l- Dle koncentrace vodíkových iontů zjišťujeme kyselost. 0,000 000 1. 0,1 mol/l = 10 = PH = 1. Definice PH: je záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů v roztoku
 4. Autoprotolýza vody. Experimentálně bylo zjištěno, že i mezi molekulami vody dochází k její částečné disociaci. Tomuto jevu říkáme autoprotolýza vody: H 2 O + H 2 O ⇄ OH - + H 3 O + Z měření vyplynulo, že koncentrace oxonionových kationtů H 3 O + je shodná s koncentrací hydroxylových aniontů OH-

Autoprotolýza Slovník cizích slo

Protolýza, výměna protonu mezi dvěma částicemi, obvykle mezi kyselinou a zásadou.Dochází-li k této výměně mezi identickými částicemi, např. molekulami rozpouštědla, jedná se o autoprotolýzu (např. u vody).Tento stav je vyjádřen iontovým součinem, tj. veličinou vystihující rovnovážný stav vody v polárních rozpouštědlech, ve kterých probíhá v malé míře. Význa čnou vlastností všech rozpoušt ědel, která mají amfoterní charakter, je autoprotolýza neboli reakce, kdy ze dvou částic dané látky vzniká nová kyselina a zásada. Nap říklad ve vod ě probíhá autoprotolýza, která vede k ustavení následující rovnováhy: H2O + H 2O H 3O + + OH Autoprotolýza Protolytická reakce dvou molekul téže látky amfiprotního charakteru za vzniku opačně nabitých iontů. Jedna látka reaguje jako kyselina, druhá jako zásada za vzniku nové kyseliny a nové zásady. Autoprotolýza vody reakce dvou stejných molekul vody H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH-+c(OH-) = c(H 3 O ) = 10-7 mol.dm-3 (25°C

Autoionizace vody - Wikipedi

Autoprotolýza vody H 2 O + H 2 O ↔ H 3 O+ + OH-hydroxoniový kation, hydroxidový anion ve všech vodných roztocích : (termodynamický) iontový součin vody (koncentrační) zdánlivý iontový součin vod Autoprotolýza vody: čistá voda vede elektrický proud; je elektrolytem - obsahuje ionty; autoprotolýza vody. Kv = K (H2O x H2O) - iontový součin vody; Kv = [ H 3 O +] x [ OH -] V 1 l vody je přítomno (t= 25°C) 10-7 molu H 3 O + a OH - Hodnota Kv = 10-7 x 10-7 = 10-14 mol/dm 3; Podle hodnot koncentrací H 3 O + a OH. Fotosyntéza. jeden z nejdůležitějších dějů na Zemi - získávání kyslíku; problémy způsobené lidstvem - kácení deštných pralesů (plíce světa v Amazonii, Indonézii, ), plýtvání vodou, výroba, autoprotolýza Obsah: 1. Podle čeho se rozlišují homogenní a heterogenní reakce? 2. Jaké rozlišujeme chemické reakce podle reagujících částic? 3. Jaké rozlišujeme chemické reakce podle druhu přenášených částic? 4. Co se děje při exotermické reakci a co při endotermické reakci? 5

autoprotolýza Encyclopaedia Beliana - slovenská

Výpisky z chemie - Edisc

Autoprotolýza vody - autoprotolýza je reakce mezi dvěma molekulami téže amfoterní látky, vznikne kyselina a zásada - autoprotolýze podléhá jen velmi málo molekul vod The next video is starting stop. Loading... Watch Queu Autoprotolýza vody Voda je protické rozpouštědlo, je to amfolyt (má amfoterní - obojaký charakter), molekuly vody si vyměňují proton .Takto reaguje asi 1 z 55 miliónů molekul H2O, čistá voda nepatrně disociuje Autoprotolýza. Kyselina nebo zásada reaguje sama se sebou. Podléhají ji všechna amfiprotní rozpouštědla - hl. H 2 O a NH 3. např: NH 3 + NH 3 → NH 4 + + NH 2 - CH 3 COOH + CH 3 COOH → CH 3 COOH 2 + + CH 3 COO - Nejdůležitější autoprotolýza je disociace (autoprotolýza) vody: H 2 O + H 2 O → H 3 O + + OH

 1. V autoprotolýza proton se přenáší mezi dvěma stejnými molekulami, z nichž jedna působí jako Bronstedova kyselina, uvolňující proton, který je přijat druhou molekulou působící jako báze Bronsted. Například voda prochází autoprotolýza v sebe-ionizaci vody reakce. 2 H 2 O ⇌ OH-+ H 3 O
 2. Byla formulována roku 1923, základem této teorie je autoprotolýza vody, tj. vzájemná ionizace dvou molekul vody: H 2 O + H 2 O ↔ H 3 O + + OH - V tomto procesu vystupuje jedna molekula vody jako kyselina, když disociuje na ionty H+ a OH-, H+ ihned reaguje s druhou molekulou vody (bází) za vzniku H3O+
 3. - autoprotolýza vody (reakce 2 stejných částic za vzniku nové kyseliny a zásady) H 2 O + H 2 O → H 3 O + + OH - - krystalické látky, které obsahují vázané molekuly vody ve své struktuře (= hydráty ) - krystalohydráty. př . CuSO 4. 5H 2 O ( skalice modrá = pentahydrát síranu měďnatého) - aquakomplexy. př

pH-06.pdf (332 KB) typy reakcí, teorie kyselin a zásad, protolytické rce, autoprotolýza, pH stupnice, hydrolýza solí, redoxní rce, elektrod. potenciál. 7-orgna-06.pdf (361 KB) úvod org. chemie, názvosloví uhlovodíků a jejich derivátů, uhlovodíkové zbytky, typy organických reakc Autoprotolýza vody, iontový součin vody, pH. Autoprotolýza vody. K předání protonu může dojít i mezi samotnými molekulami rozpouštědla. Rozpouštědlo se pak chová jako kyselina i jako zásada. Autoprotolýza vody: H2O + H2O → H3O+ + OH- Poznámka: stejným způsobem lze zapsat autoprotolytické reakce pro NH3, CH3CH2OH, atd protolytické reakce (elektrolytická disociace kyselin a zásad, neutralizace, hydrolýza, autoprotolýza) rovnovážná konstanta autoprotolýzy, iontový součin vody, disociační konstanta kyselin a zása

Acidobazické reakce - WikiSkript

Tato reakce se nazývá autoprotolýza vody a je základem pro odvození pH, tedy stupnice kyselosti, o které bude pojednávat jedna z následujících kapitol. Otázka k zamyšlení 1: Navrhněte experiment, kterým byste jednoznačně dokázali, že i v nejčistší vodě probíhá autoprotolýza Autoprotolýza: vzájemná reakce dvou molekul téhož rozpouštědla s amfoterním charakterem: jedna molekula se chová jako kyselina a druhá molekula se chová jako zásada: Neutralizace: reakce kyseliny a zásady, při které vzniká sůl a voda Hydrolýza solí: rozpouštění solí ve vodě - ionty mohou reagovat s molekulami. Autoprotolýza vody: H. 2 O + H 2 O H 3. O+ + OH-c) Neutralizace - je zpětná reakce k autoprotolýze. H. 3 O+ + OH- H 2 O + H 2. OZa neutralizaci můžeme tedy označit . reakci mezi kyselinou a hydroxidem za vzniku příslušné soli a vody

www.dejvikovy.estranky.cz - Obecná chemie - Protolytické ..

Řadí se amoniak mezi amfolyty? (já bych řekla, že ano, viz.: autoprotolýza NH3 Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, hydrolýza, tlumivé roztoky; Skupenské stavy látek. Základní charakteristiky plynného, kapalného a pevného skupenství Složení a struktura atomu. Charakteristika elementárních částic. Atomové jádro - hmotnostní úbytek,vazebná energie jádra, jaderné síly Pomocí speciální elektrody lze přídavně demonstrovat elektrickou vodivost tavenin solí. Na rozdíl od jinak obvyklých přístrojů je zde zobrazena také nepatrná vodivost destilované vody, takže při pokročilejší výuce nedochází k rozporům, pokud se pak zavede např. autoprotolýza vody a hodnota pH Autoprotolýza vody Velmi malá část molekul čisté vody10-7 mol/dm3 disociuje na vodíkové kationty a hydroxidové anionty. Protože z každé disociované molekuly vznikne právě jeden kationt a jeden aniont je koncentrace iontů stejná. I Kationty H+I nejsou schopny samostatné existence a váží se koordinační vazbou na molekuly vody

Teorie acidobazických reakcí E-ChemBook :: Multimediální

 1. Minerální látky v lidském těle (dospělý člověk, 70 kg) Ca 1 500 g 99% v kostech a zubech: Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2; buněč. signalizace, sval. kontrakce, srážení krve P 840 g 85% v kostech; ve strukt. nukl. kys., fosfolipidů a makroergníchslouč., účast na energetickém mt
 2. Kurz pro zájemce o studium na VFU Brno (FVL, FVHE) Středoškolská biologie a chemie . Rozvrh hodin: 9:00 - 14:00 (3 + 3 výukové hodiny dle programu s 1/2 h přestávkou
 3. Střední průmyslová škola Hranice - 2 - H OH H O Na OH H Cl Na Cl H O NaOH HCl NaCl H O 2 2 2 H3PO4 3KOH K3PO4 3H2O 3. autoprotolýza Při autoprotolýze spolu reagují 2 molekuly za vzniku kyseliny a zásady

6. Acidobazické reakce, autoprotolýza vody, hydrolýza solí 7. Vodík, kyslík 8. Halogeny 9. Chalkogeny 10. Tetrely 11. Pentely 12. Alkalické kovy a s2 - prvky (kovy alkalických zemin) 13. Přechodné prvky a technicky důležité kovy 14. Základy organické chemie 15. Alifatické uhlovodíky 16. Cyklické uhlovodíky 17. Celá obrazovka. Materiál patrí d Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - gymnázium, Bohumín, MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE. 1. Základy chemického názvosloví . názvosloví anorganické. XqnmcM0.VmcfngeqxƒO0.¥ƒtwdcM0< RU‡mncf{¦cpcn{vkemfiejgokgrtqdcmcnƒUg 030x{f0X{uqmƒšmqncejgokemq/vgejpqnqikemƒxRtc¦g.Rtcjc42280KUDP:2/92:2/832/ 1. Základy chemického názvosloví . názvosloví anorganické chemie, oxidační číslo, binární sloučeniny, hydroxidy, kyseliny, soli, komplexní sloučeniny.

acidobazické reakce roztoků - pH, autoprotolýza vody a stěžejní pro tuto otázku je schopnost aplikovat pojem hydrolýzy solí na uvené sloučeniny. Určete, která z nabídnutých látek patří do rovnice namísto otazníku: 3 KClO3 + 3 H2SO4 → 2? + HClO4 + 3 KHSO4 + H2O (A) oxid siřičitý (B) chlór (C) hydroxid draseln školní rok 2011/2012. studijní obor: 28-42-L/012 Chemik operátor - průmyslová chemie. Chemie obecná a fyzikální: Základní pojmy a veličiny a jejich výpočty (látkové množství, molární objem hmotnost, Autoprotolýza vody • autoprotolýza: - je chemická reakce - probíhá mezi dvěma molekulami rozpouštědla, z nichž jedna reaguje jako kyselina a druhá jako zásada • autoprotolýza vody: - vzniká oxoniovýkationt H 3O+a hydroxidový aniont OH- Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztok

Video: Autoprotolýza, pH - YouTub

Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích. Termochemické rovnice a energetická bilance reakcí, reakční teplo 3 ABSTRAKT Základním tématem této práce je studium vlivu elektrolýzy na rozklad organických barviv ve vodných roztocích. Elektrolýza je fyzikálně-chemický děj, při kterém dochází vlive Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Autoprotolýza je reakce, při které ze dvou molekul téže látky vzniká jiná kyselina a jiná zásada. Každá reakce probíhá do rovnovážného stavu. Opakování z obecné chemie:.

Podrobnější nápověda: autoprotolýza: krok 3 ze 5: Určení typu reakce S největší pravděpodobností to bude reakce: hydrolýza. krok 4 ze 5: Produkty id-10-22: Be 2 C + H 2 O: C H 4 + Be (O H) 2 Autoprotolýza vody Voda se chová jako amfolyt, má schopnost protony přijímat i uvolňovat. Reakce dvou molekul vody za vzniku oxoniového kationtu a hydroxidového aniontu se nazývá autoprotolýza vody: [24] H 2 O + H 2O ↔ H 3 O + + OH-oxoniový hydroxidový kation anion Hydrolýza sol Pokud by autoprotolýza neprobíhala, voda by byla tvořena pouze elektroneutrálními molekulami a nevedla by elektrický proud. Se zásadami to bude analogicky. Čím je zásada silnější, tím více bude přijímat vodíkové kationy. Všechny molekuly silných zásad přijmou vodíkový kation a říkáme o nich, že jsou protonizovány Autoprotolýza vody H2O + H2O == H3O + + OH-KH2O = [H3O +] . [OH-] iontový součin vody závislost na teplotě t (°C) KH2O t (°C) KH2O 0 0,144.10-14 25 1,05.10-14 10 0,292.10-14 50 5,47.10-14 20 0,68.10-14 100 54,2.10-14 za laboratorní teploty platí KH2O ≈ 10-14 pKH2O = -log KH2O ≈ 14 ve vodě je [H3O +] = [OH-] 1 Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z chemie.Seznamuje s teoriemi kyselin a zásad, zmiňuje Lewisovu teorii. Zabývá se nejen disociační konstantou, autoprotolýzou a iontovým součinem vody, ale také logaritmickou stupnicí pH

Chemie učebnicePPT - Objemová elektrochemie PowerPoint Presentation - ID

Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty ze zadané koncentrace nebo hodnoty pH. Oxidačně redukční reakce, oxidační a redukční činidla. Skupiny prvků periodické soustavy, prvky hlavních skupin a prvky přechodné - reaktivita : voda jako reaktant (rozklad vody, autoprotolýza, hydrolýza, fotosyntéza) voda jako produkt (neutralizace, esterifikace, vznik ch. vazeb, oxidace . živin - vznik vody v dýchacím řetězci), - biologický a ekologický význam vody (koloběh vody, klimatický význam-skleníkový efekt, další významy vody pro život na. Acidobazické reakce, autoprotolýza vody, hydrolýza solí 7. Vodík, kyslík 8. Halogeny 9. Chalkogeny 10. Tetrely 11. Pentely 12. Alkalické kovy a s2 - prvky (kovy alkalických zemin) 13. Přechodné prvky a technicky důležité kovy 14. Základy organické chemie 15. Alifatické uhlovodíky 16. Cyklické uhlovodíky 17. Halogenderiváty. autoprotolýza vody=disociace vody-podléhá jí 1 z 555mil. molekul H 2 O-->H + +OH-; H + +H 2 O--->H 3 O +. konc molekul H 3 O + a OH - je 1:1 iontový součin vody-součin koncentrací H 3 O + a OH - , označení K, při 25°C K=1·10-1 zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty ze zadané koncentrace nebo hodnoty pH. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční (redoxní) reakce, oxidační a redukční činidla, dílčí děje v oxidačn

autoprojekce - ABZ.cz: slovník cizích slo

Autoprotolýza vody: H 2 O + H 2O ↔ H 3 O + + OH-Tedy podle zákona o rovnováze: [ ] [ ] [ ] Čitatel je tak obrovský, že je prakticky konstantní a můžeme spojit 2 konstanty do jedné nové - Ktzv. iontový součin vody V V =[ ] [ ] při standart.podmínkác Současně probíhá autoprotolýza vody a oba děje lze sloučit do jedné rovnice, tím je ale porušena rovnováha autoprotolýzy vody a část vzniklých oxoniových kationů reaguje s hydroxylovými aniony za vzniku vody. Výsledkem je, že. Silné kyseliny Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Moravské Budějovice Charakteristika: Přehledná maturitní otázka zpracovává téma kyselin a zásad.Vysvětluje základní teorie, reakce kyselin a zásad nebo měření a výpočet pH. Závěr nabízí příklady kyselin a zásad v anorganické a. Arial Century Schoolbook Wingdings Wingdings 2 Calibri Courier New Symbol Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Chemická rovnováha v acidobazických zvratných reakcích I Acidobazické zvratné reakce Arrheniova teorie Neutralizace Brönstedova teorie, Brönsted - dánský fyzikální chemik Autoprotolýza S.

Autopsie Slovník cizích slov - infoz

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE školní rok 2013/2014 studijní obor: Aplikovaná chemie - farmaceutické substance Maturitní okruhy z CHEMIE pro školní rok 2013/2014 1 Chemie obecná a fyzikální Iontový součin vody, autoprotolýza, pH. Součin rozpustnosti. 8. s-PRVKY. Postavení v periodické tabulce, fyzikální a chemické vlastnosti, užití a významné sloučeniny s-­prvků. Výroba sody, krasové jevy, zpracování vápence. Elektrolýza taveniny a roztoku NaCl Typy rozpouštědel, autoprotolýza, konjugovaný pár pH (definice, způsoby měření pH, kontrola pH) Silné a slabé protolyty; rovnovážné konstanty protolytických reakcí Výpočet pH silné kyseliny a zásady, vliv autoprotolýzy vody Výpočet pH jednosytných a vícesytných slabých kyselin a zása Autoprotolýza vody: H 2 O + H 2 O = H 3 O+ + OH-Iontový součin vody: K w =[H 3 O+].[OH-] = 10-14 [H 3 O+]=[OH-]=10-7 mol/L => pH=7 Co je to pH Týden vědy a techniky 2014. Typické hodnoty pH kyselina v akumulátoru < 1 žaludeční šťávy 1,5-2 šťáva z citronu 2,4 ocet 3 šťáva z pomeranče 3,

Přehled základních pojmů z obecné chemi

Tak veru. Tzv. autoprotolýza vody. Molekula H2O sa vplyvom teploty horiaceho oleja/smoly/vosku rozpadne na H2 a O. H2 je silne horľavý vodík, ktorý pri vysokej teplote ihneď zhorí s efektami (zvukovými a vizuálnymi). Som to skúšal asi s 3dl vody, riadny metal Autoprotolýza vody = reakce, při níž reagují dvě molekuly téže látky amfoterního charakteru Neutralizace = opačná reakce autoprotolýzy = ve dovném roztoku je založena na slučování oxoniových kationů (H3O+) a hydroxidových anionů na molekuly H2O. Iontový součin H2O Kv = c H3O+ . c OH-Kv = 10-7mol/l . 10-7mol/l Kv = 10-14mol/ teorie kyselina zásad ( Arrhenius, Bronsted, Lewis), autoprotolýza vody; protolytické reakce, neutralizace a definice solí - příklady solí,hydrogensolí a hydrátů solí; hydrolýza solí, síla kyselin a zásad - konstanty disociace kyselin a zásad, pH, stupeň disociace, bezpečnost práce s žíravinam INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. * KYSELINY A ZÁSADY Mgr. Jana Schmidtmayerová * ACIDOBAZICKÉ (PROTOLYTICKÉ) REAKCE Acidobazické neboli protolytické reakce se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami * TEORIE KYSELIN A ZÁSAD ARRHENIOVA TEORIE BRÖNSTEDOVA TEORIE (teorie.

neutralizace, hydrolýza , konjugovaný pár, autoprotolýza vody , pH, výpočty pH roztoků , neutralizační titrace, acidobazické indikátory prosinec rovnováha ve srážecích reakcích : rozpustnost látek, K S, využití srážecích reakcí v analytické chemii - důkazové reakce kationtů a aniont 1 . REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 . Maturitní témata předmětu chemie (profilová část) Školní rok: 201 9/2020. pH Z rovnovážné konstanty autoprotolýza vody jsme odvodili iontový součin vody: K V = [H 3O [OH-] = 10-14 Iontový součin vody má za standardních podmínek hodnotu 10-14 mol2 /l2. V čisté vodě vždy platí rovnos

Autoprotolýza vody Voda reaguje zároveň jako kyselina a jako zásada: H2O + H2O H3O+ + OH . Kw = [OH ][H3O+] = 1.00 x 10 14. V čisté vodě při pokojové teplotě [OH ] = [H3O+] [H3O+] = 1 x 10 7 M (neutrální roztok) kyselý [H3O+] > 1.00x10 7 M neutrální [H3O+] = 1.00x10 7 M zásaditý [H3O+] < 1.00x10 7 M Ve vodných roztocích. Autoprotolýza vody. reakce dvou stejných molekul vody. H2O + H2O ((( H3O+ + OH-i čistá voda vede elektrický proud. k reakci dochází ve zlomku molekul (jedna z mnoha milionů) čistá voda: c(OH-) = c(H3O+) = 10-7 mol.dm-3 (25°C) Kv = c(H3O+) . c(OH-) = 10-1 17. Co je autoprotolýza? 18. Co je hydrolýza? 19. Jaké pH bude mít vodný roztok K 2 CO 3; AlNO 3; NaCl . Své tvrzení zdůvodněte! 20. Zapište a vyčíslete protolytickou rovnici : kyseliny dusité s vodou, vyznačte konjugované páry. 21. Odvoďte vztah pro disociační konstantu kyseliny dusité. 22

autoprotolýza (disociace) vody. H2O ( H3O+ + OH- Kv = 1.10-14 (disociační konstanta vody) reakce s kyselinotvornými oxidy - vznik kyselin. SO3(g) + H2O(l) ( H2SO4(l) reakce se zásadotvornými oxidy - vznik hydroxidů. Acidobázické a komplexotvorné reakcie. Autoprotolýza a pH. Ionizácia a sila kyselín a zásad. Hydrolýza iónov solí. Amfotérne látky Svobodná chebská škola, ZŠ a Gymnázium s.r.o Jánské náměstí 15 350 02 Cheb IČO 252 493 55 tel/fax 354 430 301 e-mail: schs@schs.cz www.schs.cz Maturitní okruhy z chemi Na rozdíl od jinak obvyklých přístrojů je zde zobrazena také nepatrná vodivost destilované vody, takže při pokročilejší výuce nedochází k rozporům, pokud se pak zavede např. autoprotolýza vody a hodnota pH

PPT - VODÍK PowerPoint Presentation, free download - ID

Vítej - chemie - chemický děj, chemická reakc

Autoprotolýza. pH a stupnice kyselosti (Hammett). Přibližné výpočty pH pro roztoky kyselin a zásad. Měření pH - praktická stupnice pH. 4. Elektrochemie homogenních systémů - pufry, omezeně rozpustné elekrolyty. Hydrolýza solí. Pufry - jejich popis a praktická realizace. Pufrační kapacita Voda - vlastnosti, voda jako rozpouštědlo, autoprotolýza vody, iontový součin vody, pH.. Roztoky, hmotnostní a objemový zlomek, koncentrace, změny složení roztoků. 9. s-prvk Acidobazické reakce, disociační konstanta, autoprotolýza vody, pH, hydrolýza solí. Srážecí a komplexotvorné reakce. Redoxní reakce, oxidace a redukce, vyčíslování redoxních rovnic, základy elektrochemie. Vyjadřování a výpočty složení roztoků . Očekávané dovednosti: 1.1 Látky a soustavy láte

Rovnovážná konstanta Brønstedova teorie kyselin a zásad autoprotolýza vody: 2 H2O → H3O+ + OH- K = [H3O+][OH-]/[H2O]2 → Kw = [H3O+][OH-] - závisí na teplotě kyseliny zvyšují [H3O+] → KA velké, pKA malé - síla kys. roste s atomovým číslem pH (Sørensen) = - log[H3O+] (z francouzkého puissance d'hydrogene) Vodíková. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty ze zadané koncentrace nebo hodnoty pH. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční (redoxní) reakce, oxidační a redukční činidla, dílčí děje v oxidačně redukční reakci, počt - konjugovaný pár, autoprotolýza - poznat slabou kyselinu, zásadu - pufr - výpočty pH 11. Elektrochemie - základy 11. Elektrochemie - Faradayovy zákony, Nernstova rovnice - kovové elektrody - vliv koncentrace/aktivity na E (E1=E2 i pro E 0 1>E 0 2) - iontově-selektivní elektrody - Faradayův zákon 12. Spektroskopie - základy.

autoprotolýza vody → iontový součin vody pH a pOH Rovnováhy v roztocích hodnota součinu závisí na teplotě ! Rovnováhy v roztocích • PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - vodné prostředí výpočty pH - aktivity × koncentrace silné protolyty - úplná disociac e) Autoprotolýza vody, pH, indikátory f) Neutralizace 3) Vodík, kyslík a voda a) Výskyt prvků v přírodě b) Fyzikální a chemické vlastnosti c) Výroba, příprava d) Voda - tvar molekuly, vazebné poměry v molekule e) Vazba vodíkovým můstkem 4) Významné kovy a) Obecné vlastnosti kov Autoprotolýza vody, iontový součin vody, odvození pH, výpočet pH roztoků. Rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha, změny energií . Podstata přeměny reaktantů v produkty, aktivační energie, katalyzátory. Endotermická . a exotermická reakce. Rychlost chemické reakce, vliv reakčních podmínek. Chemická rovnováha a. Maturitní okruhy z chemie. Třída: VIII , 4. Složení a struktura atomu (atom. teorie, model atomu, jádro, radioaktivita, el. obal, chování elektornu v obalu.

 • Obchodní časy burz.
 • Nejhezčí hrady a zámky v čr.
 • Fleky po stipancich.
 • Nejdelsi lanovy most na svete.
 • Frézie cena.
 • Kašubština.
 • Kalkulacka cela cisla.
 • To mě mrzí upřímnou soustrast.
 • Měření aury brno.
 • Kremeš z listového těsta.
 • Webcam stromboli.
 • Katz cz.
 • Učitel na foukací harmoniku.
 • Beowulf online cz dabing.
 • Dámské kolo kellys vanity.
 • Alice cooper 2017.
 • Nátěr polystyrenu.
 • Osm hrozných recenze.
 • Zvuk auta mp3.
 • Dámské elegantní mikiny.
 • Up movie online.
 • Kamenita puda.
 • Černé historky 5.
 • Jak vyrobit pristresek na auto.
 • Ip webcam.
 • Nejlepší šnorchlování v evropě.
 • Provoz pily.
 • Whirlpool registrace.
 • Kam s bolestí hlavy.
 • My little pony 7 série cz.
 • Košile dva a půl chlapa.
 • Digitalizované matriky litoměřice.
 • Napařovací žehlička vertikální.
 • Capitol us visit.
 • Nejdeštivější místo asie.
 • Depilace voskem doma.
 • Paruky levně.
 • Bramborová dieta.
 • Bezkouřový gril na dřevěné uhlí.
 • Strelec muz sexualita.
 • Rozmarýn.