Home

Byzantská říše prezentace

Prezentace seznamuje žáky s nejvýznamnějším obdobím byzantské říše v raném středověku. Slouží k vizualizaci učiva a jako zápis do sešitu. Závěrečné úkoly upevní získané znalosti. Klíčová slova: byzantská říše, Konstantinopol,. Byzantská říše Nástupce říše východořímské Byzantská říše Udržela se téměř 1000 let - do r. 1453 Nacházela se v Egyptě, Sýrii, Malé Asii a Řecku Název podle osady Byzantion - hl. město říše Konstantinopolis (= Cařihrad=Istanbul) Východořímská říše v roce 476 Odkaz římské říše Vláda patriarchy - císař + nejvyšší představitel církve Snaha. Byzantská říše Nástupce říše východořímské Byzantská říše Udržela se téměř 1000 let - do r. 1453 Nacházela se v Egyptě, Sýrii, Malé Asii a Řecku Název podle osady Byzantion - hl. město říše Konstantinopolis (= Cařihrad=Istanbul) Východořímská říše v roce 476 Odkaz římské říše Vláda patriarchy. Název materiálu Byzantská říše Anotace - Prezentace žáky seznámí se základními historickými fakty Byzantské říše Autor - Mgr. Radek Hulva Jazyk - čeština Očekávaný výstup - žáci budou schopni se orientovat v základních historických meznících spojených s byzantsko

Byzantská říše (východořímská říše, Byzanc) •východní část bývalého římského císařství pokračovaladále v antické tradici •centrem Konstantinopol (dnes Istanbul Byzantská říše. DUM číslo 31561. Nová Prezentace slouží jako podklad k výkladu o Byzantské říši. Klíčová slova: Východořímská říše, Justinián I., Konstantinopol: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori

Byzantská říše je moderní, nynějšími historiky běžně užívaný termín, naprosto neznámý jejím někdejším obyvatelům. Poprvé ho použil v roce 1557, jedno století po pádu Konstantinopole, německý dějepisec Hieronymus Wolf ve svém díle Corpus Historiae Byzantinae.Pojem byzantský odvodil z názvu řecké osady Byzantion, na jejímž místě byla. Byzantská kultura pronikala také do oblastí spjatých s východním křesťanstvím (Řecko, Velká Morava, Kyjevská Rus, Malá Asie, Bulharsko, občas Apeniny, aj.). Byzantská říše byla po celou dobu raného středověku nejbohatší a kulturně i hospodářsky nejvyspělejší zemí v celé Evropě Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz Materiál je určen pro výklad byzantského umění na vyšším stupni gymnázia Barbarské říše. 2 minuty čtení. Franská říše. 7 minut čtení. Byzantská říše. 4 minuty čtení.

DUMY.CZ Materiál Byzantská říše

Franská nebo Francká říše, přesněji Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc), zkráceně Franky, Frankland (latinsky Francia) jsou historické názvy pro rozsáhlý státním útvarem rozkládajícím se na území dnešní Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, částečně Itálie, Rakouska, Polska a Španělska Byzantská říše (na východě) 5) Vyhodnoťte, co z byzantského umění a vzdělanosti ovlivňovalo i další národy v Evropě? Soubor byzantského práva (Justiniánův zákoník) ovlivnil přijímání zákonů i v jiných zemích, výstavby chrámů s kopulemi - chrám Hagia Sofia

Byzantská říše - Wikipedi

Prezentace je formou hry Riskuj, žáky učí kooperaci ve skupině. 3. Žáci se rozdělí do tří skupin a střídavě volí otázky. 4. Učitel sčítá body za správné odpovědi. V opačném případě se body odčítají. Riskuj . Franská říše Arabská říše Byzantská říše Feudalismus 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 200 Asi 1000 let poté, co padla západní Římská říše, východní Byzantská říše značně posílila. Starobylý a silný byzantský dvůr byl známý jako změť intrik a temných tajemství. Nikdo nebyl v bezpečí a nikomu se nedalo věřit. Ifenomén má pro vás 10 faktů, které vám přiblíží tuto nejistou dobu Investice do rozvoje vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Byzantská říše - Wikipedi . Koučink & umění prezentace, Plzen, Czech Republic. 48 likes. koučink a umění prezentovat. See more of Koučink & umění prezentace on Facebook ; Registrujte se na www.CestaUspesnych.cz a získejte zdarma přístup k dalšímu hodnotnému obsahu. Děkujeme za podporu programu Erasmus Evroé Uni raný středověk.pptx (5481207) germáni, život na žačátku středověku CÍRKEV VE STŘEDOVĚKU (1).pptx (3891238) raně křesťanská církev - referát Ani14 Franská říše MAREK PELC.pptx (2148521) Byzantská říše Adam.pptx (3263207

Franská říše Svatá říše římská Byzantská říše. Arabská říše, Vikingové Slované Listopad. Dějiny českých zemí. Počátky českých dějin Východní a jižní Slované. Velká Morava Počátky Uherského státu. Prosinec. Počátky Českého státu. Kultura raného středověk Téma: Byzantská říše a) video a doplnění zápisu Byzantská říše. b) práce s učebnicí str. 15-16. c) prezentace. d) zápis. první část zápisu je doplněná o informace z videa, zbytek dopsat do sešitu Pondělí 5.10 Byzantská říše byla centralizovanou monarchií, v níž všechny rozhodující pravomoci náležely císaři. Panovník se stal středem okázalého politicko-náboženského kultu, ovlivněného nejen představou o nadpozemském původu jeho moci, ale také zvyklostmi orientálních despocií, především sásánovské Persie. Císař stál v čele přísně hierarchicky uspořádaného. Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola. Křížové výpravy. Prichod Slovanu, Samuv kmen. svaz. RANÝ STŘEDOVĚK Vytváření Evropy. Byzantská říše download report. Transcript Byzantská říše Byzantská říše Byzantská říše Začátek • 395 jako východořímská říše (rozdělením původně.

Za vlády císaře Justiniana dosahuje Byzantská říše svého největšího rozkvětu a ve městě je postaveno mnoho pěkných monumentů. V letech 532 - 537 je postavena nejznámější istanbulská památka Hagia Sofia (Svatá moudrost). Istanbul 2010 Konec prezentace * * * * * *. Úvodní stránka > Prezentace 2. roč. Středověk - úvod.pdf (527823) Byzantská říše.pdf (471264) Arabové.pdf (543458) Slované.pdf (568414) Sámova říše.pdf (382328) Velká Morava.pdf (518066) Vikingové, Bul., Chor. Srb..pdf (648762) Počátky českého státu.pdf (288537) Vznik Anglie, Francie, Svaté říše římské.pdf.

Byzantská říše - dějepis

Byzantská íše • bývalá východořímská říše • hlavní město Konstantinopol • jediný evroý centralizovaný stát • císař Justinián I. (6. stol.) - nový zákoník • křesťanství sjednocovalo etnicky rozdílné obyv. • caesaropapismus - sepětí církve a stát Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů

Byzantská říše prezentace Čechy v době knížecí prezentace Doba poděbradská prezentace Francká říše prezentace Husitství prezentace Jan Hus prezentace Karel IV prezentace Lucemburkové prezentace Počátky evroých států Anglie, Francie prezentace Přemyslovc po bitvě u Vesuvu (553) se říše rozpadla, ovládla ji Byzantská říše (roku 555 se Byzantincům vzdala poslední ostrogótská pevnost) Langobardská říše (568 - 774) původní sídla na dolním Labi, v pátém století posun na jih, prošli Čechami a Moravou; v 6. století ovládli Itálii (porazili Byzantince), vytvořili zde. Franská říše; Byzantská říše; Arabská říše; Velká Morava - text; Velká Morava - prezentace; Počátky českého státu - prezentace; Slované - prezentace; Opakování raného středověku; Křížové výpravy do Palestiny (prezentace) Křížové výpravy (text) Středověká města (prezentace) Středověká města a.

Byzantská říše_prez: 30.9. Duchovenstvo a kláštery : Boleslav II. Islám - prezentace zde : 1.10. Pracující lidé - zemědělci (cvič. - box) Oldřich a Břetislav : 7.10. Francká říše_zápis : První čeští králové : Německo - Svatá říše římská : Kultura raného středověku : Boj o investituru, Fridrich Barbaross Z prezentace vypsat zápis do sešitu - je to na oba dějepisy. Byzantská říše prezentace. Český jazyk Níže naleznete instrukce: Český jazyk 7.B pondělí 12.10.20. Německý jazyk Skupina paní Lokajíčkové: Pusťte si audionahrávku a vypište formou diktátu Prezentace aplikace PowerPoint Vespasianus (69 - 79) Domitianus (81 - 96) Hadrian (117 - 138) Marcus Aurelius (161 - 180) Dioklecián (284 - 305) Křesťanství v Římě Prezentace aplikace PowerPoint Konstantin Veliký (306 - 337) Pád Říma Prezentace aplikace PowerPoint Byzantská říše Umění a kultura Prezentace aplikace. Česká kultura na počátku novověku. Český stát za prvních Přemyslovců. Zápis - doplněn

Dějepis 7. ročník :: ZŠ Školn

 1. Byzantská říše V r. 395 došlo z důvodu vnjších tlakě ů a vnitní nestability k rozdř ělení Římské říše na Západní a Východní říši římskou. Na západě se říše římská rozpadla necelé století nato, v r. 476, zatímco východní část, lépe organizovaná, přetrvala celý středověk pod názve
 2. Po Justiniánově vládě začala Byzanc pozvolna upadat. Nejdrtivější úder zasadili říši lidé ze sjednoceného Arabského poloostrova. 00:21 Ztráta území 02:37 S..
 3. Francká říše: Raně středověké říše a náboženství: Byzantská říše: Slované, státy ve střední, jižní a východní Evropě (1) Křesťanství: Slované, státy ve střední, jižní a východní Evropě (2) Arabská říše: Poslední Přemyslovci: Slované: Velkomoravská říše: Počátek českých dějin: Sámova.
 4. 3. Prvním císařem obnovené říše římské se stal jeho syn Ota I. roku 962.Bojoval s Polabskými Slovany, zastavil Maďary na řece Lechu 955 (pomoc Přemyslovce Boleslava I.).Podporoval kulturu - ottonská renesance (silný vliv byzantské kultury - manželka Oty II.).. 4
 5. ROZPAD ŘÍŠE ŘÍMSKÉ r. 395 na dvě části - na východořímskou a západořímskou ZÁNIK ŘÍŠE ZÁPADOŘÍMSKÉ - r. 476 germánský velitel sesadil posledního císaře západořímské říše a říše zanikla. Tímto rokem začíná STŘEDOVĚK Východořímská říše nazvaná BYZANTSKÁ existovala až do roku 1453

3) Franská říše jako model raně feudálního státu a nositel imperiálního dědictví. 4) Byzantská říše: základní periodizace, společnost, kultura a dějinný odkaz. 5) Státní celky, jejich formy a formování ve středověké Evropě. 6) Křesťanství a církev ve středověké politice, myšlení a společnosti Virtuální knihovna - portál pro učitele. Řecko perské války: Prezentace jako popdpůrný materiál k výuce: Předmět: Dějepis Ročník: 6. ročník ZŠ Učitel: Helmut Harzer (ZŠ Masarykova ul., Ostrov) Přidaný: 02.06.2010 10:1

BYZANTSKÁ ŘÍŠE - YouTub

Chetitská říše Palestina Fénicie Sýrie Persie Egypt Indie Čína Kréta Mykény Řecko Makedonie Řím. Raný středověk. Barbaři Francká říše Byzantská říše Vikingové Arabové Anglie Francie Svatá říše římská Itálie Sámova říše, Velká Morava Kyjevská Rus Počátky českého státu První krize českého. Města Byzantská říše 8.5.4 download - Aplikace obsahuje popis měst Byzantské říše • Byzantská říše - Justinián I., rozšiřování říše, cézaropapismus, byzantská kultura a památky, byzantští učenci • Arabové - Mohammed a islám, arabské výboje, arabská kultura a věda • Vikingové - jejich život, objevy a nájezdy, obsazení Normandi

Postupný rozklad říše vyvrcholil, kdy osmanští Turci dobyli Konstantinopole roku 1453; Kultura - Byzantská říše přispěla Evropě hlavně tím, že zamezovala vniknutí Islámu do Evropy a snažila se o prosazení křesťanství Vzniklo zde mnoho památek jako třeba Hagia Sofia v Istanbulu, které je zde dodnes neb Předmět Umění prezentace - Primát . 23 Podkovovitá stavba pro jízdní závodyCirky Podkovovitá stavba pro jízdní závody Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti Konstantinopol, Byzantská říše, rok 863 Císař Michael a patriarcha Fotios přijali poselstvo z Moravy a vyslechli žádost knížete Rostislava, aby Byzantská říše vyslala mezi moravské Slovany své biskupy a učitele. Důvod, jenž Rostislava k tomuto kroku přivedl, je prostý Byzantská říše, zkráceně Byzanc, nebo Východořímská říše, vznikla v roce 395 n. l. a zanikla roku 1453, kdy byla Konstantinopol dobyta osmanskými Turky. Rozkládala se na území východního Středomoří. Byzantská medicína stavěla na základech položených starými Řeky a Říman Byzantská říše - Šumavské Hoštice. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Byzantská říše - Šumavské Hoštice.

Byzantské umění - Digitální učební materiály RV

Arabská říše; poslední boje 2. světové války; Byzantská církev a kultura; České květnové povstání; Byzantská říše; Jednání o poválečném uspořádání Československa; Franská říše; Římská kultura; Československý odboj v letech 1943 - 1944; Vznik germánských států v oblasti Západořímské říše Západořímské říše podlehla barbarům r. 476 n.l., ale Byzantinci, kteří si říkali Římané, vládli v Konstantinopoli své Východořímské říši dalších 1000 let. Zjistíte, co prováděl císař Justinián a dozvíte se také o starověkých sportovních výtržnostech a hipsterských barbarech. Dějepis, Rychlokurz světových dějin, A co na to Bůh PŘEHLED ÚKOLŮ Z DĚJEPISU BĚHEM ONLINE VÝUKY: Přehled úkolů - dějepis - 7.ZZákladní informace:7.Z - plán dějepisuZpůsob hodnocení v dějpiseCo to znamená umět dějepis 1) Římská říše jako základ středověké Evropy Prezentace: Římská říše jako základ středověké Evropy - na webfotka tabule→ ONLINE KVÍZ ŘÍM ← 2) Židé v římské říši (a před ní. BYZANTSKÁ ŘÍŠE Byzantská (Východořímská) říše 330: Konstantin Veliký zakládá nové hlavní město Konstantinopol na místě osady Byzantion 395: rozdělení říše na východo- a západořímskou říši Justinián I.: územní vrchol 7 st.: hlavní změny: řečtina jako úřední jazyk, dopad islámské expanz Když 2. června 455 Vandalové dobyli Řím, byl to jeden z hřebíčků do rakve Římské, v tento moment už přesněji řečeno Západořímské, říše. Těch problémů, které starověký kolos musel řešit, bylo x a byly defacto podobné, jaké se v Evropě řeší dnes

PPT - Byzantská říše PowerPoint Presentation - ID:3787249Comenius Final exhibition, Pacov, 6

dějepis.co

To byzantská říše se utvářela postupně ve 4.-7. století. Císařské sídlo bylo přeneseno do Konstantinopolu, založeného roku 330 Konstantinem Velikým. Byzantinci se cítili pokračovateli římské státní tradice. V jejich říši se prostupovaly prvky antické, středověké a orientální civilizace Komnénovci a první křížová výprava - císař Alexios I. Komnénos, důvody vzniku, byzantská politika vůči západním feudálům, vznik křižáckých států Druhá křížová výprava - politika Manuela I. proti Normanům, rozšíření byzantské svrchovanosti na křesťanský orient (opora ohrožených křižáckých států. Byzantská říše; Turecká nadvláda; Dějiny > Řecko > Mykénská kultura. Mykénská kultura. Mykénská kultura. Na řecké pevnině se okolo r. 1600 př. n. l. začala vyvíjet mykénská kultura. Mykény na poloostrově Peloponés byly pravděpodobně nejvýznamnějším z království v Řecku. I jejich panovníci žili v palácích. = 5. - 6. století => Slované se usídlili na Moravě => Velkomoravská říše (Mojmírovci) - přinášeli s sebou i ústní lidovou slovesnost - staroslověnské písemnictví => 9. století - na naše území proniká křesťanství - ze západu (Francká říše) - z východu (Byzantská říše Raný středověk v Evropě a ve světě, počátek států ve střední a východní Evropě Periodizace středověku Raný středověk(476-počátek 11.st.) počátek pádem ZŘŘ v roce 476 trvá do roku 1000 Vrcholný středověk(11.-14.st.) zlatý věk středověku počátek po roce 1000 konec v době propuknutí černé smrti Pozdní středověk(14.-15.st.) počátek v době.

5. Raný středověk: referát - iReferaty.c

 1. Byzantská říše: Panovníky východoř. ř. vyvodili z rozkládající se záp. ř. že mají nárok vládnout na celém území impéria. Justinián I. -dobil severoafrické pobřeží (kmen Vandalů), po roce 550 pronikl i na Apeninský poloostrov, jádrem moci Ravenna (z této doby kostely s mozaikovou výzdobou
 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0196 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis - Středověk - světové a obecné dějiny. ANOTAC
 3. Významným obdobím byla vláda Alexandra Velikého, jež založil říši, ve které byla rozhodující řecká kultura. Okolo roku 200 př. n. l. se stalo Řecko římskou provincií a bylo jí až do roku 395 našeho letopočtu, kdy připadlo východořímské říši (Byzantská říše). Léta 1453 - 1821 byla obdobím turecké nadvlády
 4. MALÁ MATURITA 2013 DĚJEPIS Dějepis 2010 2 12. Renesance, humanismus a reformace a baroko a protireformace italská renesance - okolnosti, umělci (da Vinci, Michelangelo) a památky; humanismus - ideály, vědci a umělci, humanismu
 5. Otázka: První křížová výprava Předmět: Dějepis Přidal(a): Filip Vavera Úvod První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena roku 1095 na clermontské synodě papežem Urbanem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí Božího hrobu od muslimů. Vyhlášení výpravy bylo reakcí na postupné pronikání tureckých nájezdníků do Anatolie, kde na Byzantské.
 6. Francká říše 10 Byzantská říše 10 Sámova říše a Velká Morava 10 Arabská říše 10 Anglie a Francie 10 Vikingové a Kyjevská Rus 10 1.světová válka 10 Obecný test z dějepisu 10 Svatá říše římská 10 Počátky českého státu 15 Byzantská říše 14 Test z Byzantské říše 15 Počátky lidstva 10 Biblický test 15.

Historicky: Křesťanství ze Západu (Řím, německé oblasti) i Východu (Cařihrad, Byzantská říše), nicméně západní vlivy převládly . Písmo: Jako západní Slované používáme latinku (s diakritikou), nikoliv cyrilici (azbuku Po rozpadu Říše římské na dvě části území dnešního Chorvatska připadlo Západořímské říši, později se přez ně přehnaly hordy Gótů a Hunů a nakonec v 7. století přišli Slované (v té době území ovládala Byzantská říše) a s nimi zmizeli i poslední zmínky o zdejších Ilyrech, kteří se smísili s novými. Základní škola a mateřská škola Tasov (Kraj Vysočina) 12.10. - Trpaslíci na ramenou obrů 7.10. - Moudrost a krása islámské civilizace 5.10. - Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. 30.9. - Byzantská říše

Referáty: Dějepi

Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola. Apoštol Pavel. x - Gymnázium Broumov. Stáhnout soubor. Fire Extinguishers. VY_32_INOVACE_VV_550. EU-INV-10-3-16 Byzantská říše download report. Transcript EU-INV-10-3-16 Byzantská říše. Úvod » Dějepis » Byzantská říše. Byzantská říše. 21. 9. 2009. na území dnešního Turecka; hl. město Konstantinopol (za slovanů Cařihrad, poté Istambul) Prezentace Fotoalbum Obrázky; Toplist Vyhledávání Archiv Kalendář << září / 2019 >>.

Byzantská říše

 1. Byzantská říše. Které město se ve 4. století stalo Novým Římem? Jaké postavení si v této době získalo křesťanství? Proč se východořímská říše začala označovat názevem byzantská? Jak se o rozkvět tohoto státu zasloužil císař Justinián? Čím se tento panovník zapsal do dějin
 2. Byzantská říše prezentace Čas prezentace Čechy v době knížecí prezentace Československo na prahu 2. světové války prezentace prezentace Druhá světová válka 3 (1941-1943) prezentace Druhá světová válka 4 (1941-1944) prezentace Důsledky punských vále
 3. Projekty a prezentace školy Fotografie tříd Fotografie z historie školy a Kunratic 2019/2020 Výběr fotogalerií Celoškolní projekty Třídní akce Školní družina Klubík Školní klub Sportovní akce.

5. Staroasyrská říše (20. - 18. století př.n.l.). Stát vzniká na horním toku Tigridu kolem města Aššur. Asyřané byli dobří řemeslníci a obchodníci. Soupeřili s Babylonií a okolními státy. Nakonec byla říše dobyta a porobena. 6. Období středoasyrské a středobabylónské říše ( 1 500 - 1 000 př.n.l.) Apr 17, 2016 - východní SLOVANÉ 9. století nejvýznamnější hradiště - sever NOVGOROD jih KYJEV zakladatel OLEG (novgorodský kníže dobyl Kyjev) vznik KYJEVSKÁ RUS spojenci: Byzantská říše - obchod - křesťanství - kníže VLADIMÍR (azbuka) - stavitelství (cibulovité kopule) 12. století ROZPAD ŘÍŠE ( útoky kočovníků součástí ještě prezentace z informatiky a rodinné výchovy a pracovní listy z občanské výchovy, angličtiny, fyziky, a dva z matematiky. Byzantská říše 4. Jan Ch.....Arabská říše 5. Jakub..Křižácké výpravy 6. Michal..První Slované na našem území, Sámova říše, Velká Morav 7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. 8. Jedná se většinou o opakování učiva dějepisu 7. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo, které jsme ještě neprobrali. 9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 17.4.2020 na moji emailovo

Byzantská říše v mnohém redukuje své území, záchytnými body zůstávají Ravena a Kalábrie v Itálii. Dostává se pod tlak Bulharů, Slovanů a Arabů (v důsledku arabského vlivu ztrácí i některá území v Africe). V r. 1071 Byzanc prohrává u Mantzikertu se seldžuckými Turky a jsou tím oslabeni Žákovské prezentace, videovýklad: Byzantská říše, Arabská říše, islám, křesťanství, Křížové výpravy Úkoly a postup práce jsou zadány na Google Classroom. Další cizí jazyk - Německý jazyk: Ich habe einen Computer - L. 6 Opakování lekce 5 , úvod do 6. lekce, nová slovní zásoba, časování slovesa haben. Prezentace - přímá řeč.odp (368.92 kB) Procvičování přídavných jmen, stupňování.docx (24.9 kB) 04.11. - pracovní list.docx19.81 kB) Přídavná jména - pracovní list.docx (16.77 kB) Metafora, přirovnání, básnický přívlastek.docx (1.38 MB) Zájmena - opakování.docx (24.75 kB) Skloňování zájmena JENŽ.docx (16.32 kB Byzantská říše, zkráceně Byzanc, oficiálně však Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων - Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), historiky také nazývána jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale) ještě v době existence západní části, byla v období pozdní antiky a středověku v Říše Velkomoravská 9. století 5. - 6. století římská expanze cucumeres středověk - Byzantská říše anguria okurka okurky ALE! nejnovější studie H.S. Paris a J. Janick (2008, Proc. Eucarpia Cucurbitaceae, Avignon, Francie): Co vlastně pěstoval římský císař Tiberius

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

Alexandr Makedonský povstal z malého království na severu od Řecka a během relativně krátké doby dobyl perskou říši od Malé Asie po Indii a Egypt. Říše se po jeho předčasné smrti rozpadla, ale Alexandr přispěl k šíření helénismu Franská říše, Byzantská říše, Arabská říše. Materiál je určen k procvičení a opakování základních informací o prvních středověkých státech. (velikost: 1 MB) Interaktivní prezentace slouží k opakování a procvičování učiva z období vlády lucemburských panovníků v českém království Byzantská říše a její kultura se z Cařihradu rozšířila i do dalších zemí, které byly její součástí: do Bulharska, Srbska, na Rus, nicméně do jisté míry ovlivnila také kulturu Benátské republiky a Sicilského království. Dnes z umění Byzantské říše vychází především umění východní ortodoxní církve, a to. Habsburkové a Jaggelonci v testu na Dějepisně.cz. Testování dějepisných znalostí pro žáky a studenty středních a základních škol Druhým impériem, se kterým Chazaři sousedili, byla Byzantská říše. S ní naopak po celou dobu udržovali převážné dobré, ba přímo spojenecké vztahy. Poprvé Chazaři významným způsobem Byzanci pomohli, když se postavili po bok jejího císaře Herakleia (cca 575-641) v boji se sásánovskou Persií (224-651)

Byzantská říše; Velká Morava; umění vrcholného středověku v architektuře, sochařství, malířství, památky v Evropě a českých zemích románský sloh; gotika; se seznámí s uměleckořemeslnými výrobky (nábytkem, technikou jejich zhotovení) přednes prezentace před spolužáky ve třídě. Vznik Franské říše. Franská říše za Karla Velikého. Arabská říše. Byzantská říše. Křesťanská církev. Vikingové. Opakování hlavních raně středověkých kulturních oblastí. Slované. Druhá vlna stěhování národ Byzantská říše 6.-11.st Francie na přelomu 17.a18.st Frankové Husitská revoluce Křížové výpravy do Palestiny Lucemburkové Mezopotámie Mongolská říše náboženské války v 16.st Přemysl Otakar II. Prusko v 18.století Rusko v 15. a 16st Byzantská říše - učivo. Byzantská říše. Istambul chrám Hagia Sophia. Arabská říše. Vikingové. Slované. Čechy na počátku dějin. Přemyslovci. Výstava rukopisů o sv. Václavovi. Život ve středověku. Středověké pokrmy. Život ve středověku - zápis Manuscriptorium. Jídlo ve středověku. Jan Lucemburský. Karel IV.

 • Tangled 2.
 • Žlabové háky rozměry.
 • Noční obloha dnes.
 • Výroba dřevěných andělů.
 • Panske tricko strih.
 • Les twins 2018.
 • Odběr krve v 16 týdnu.
 • Smažený patizon recept.
 • Karel iv a bušek z velhartic.
 • F scott fitzgerald the great gatsby summary.
 • Domácí péče mělník.
 • E39 kombi.
 • Led denní svícení pravidla.
 • Dinachem dinafem.
 • Ww2 replika.
 • Život bez marihuany.
 • Pojezdy pro posuvné dveře.
 • Cena koni.
 • Springfield obchod.
 • Neurotoxická clostridia.
 • Shrek online 3.
 • Monte rosa mapa.
 • Virtuální paměť.
 • Mushu cederikon.
 • Irfanview recenze.
 • Nejhezčí místa jizerských hor.
 • Dětský dort ostrava.
 • Korek a voda.
 • Ovce kreslená.
 • Drogerie teta barvy na obličej.
 • Motory pro elektrokola.
 • Vrácení provize realitní kanceláře.
 • Cholinergní kopřivka léčba.
 • Htc one m9.
 • Katz cz.
 • Jemné bramborové knedlíky.
 • Kalendář fotolab.
 • Toboga tongo hradec hradec králové.
 • Dobromysl čaj účinky.
 • Fotograf ostrava ceník.
 • Lokomotiva t 699.