Home

Vlastní jména pracovní list

Schovaná vlastní jména - Digitální učební materiály RV

vlastní jméno. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období: Typická věková skupina: 7 - 9 let: Celková velikost: 136,12 k Pracovní list č. 25 - Český jazyk 2. ročník - řešení Vlastní jména 1. Doplň písmena do vlastních a obecných podstatných jmen. Vlastní jména přepiš do křížovka podle čísel v závorce a vylušti tajenku. letadélko Káně (1), víla Amálka (2), pes Ťapka (3), motýl Emanuel (4) Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní list ČJ 8: VLASTNÍ JMÉNA Vlastní jména - jména a příjmení lidí, názvy ulic, měst, států - se píší s velkým písmenem. Doplň malé nebo velké písmeno na začátku slova Podstatná jména obecná a vlastní. Pracovní list je zaměřen na procvičování podstatných jmen obecných a vlastních. Pomocí počátečních hlásek jednotlivých obrázků mají žáci nejprve doplnit jejich názvy, v následující anekdotě je už sami aktivně vyhledávají PRACOVNÍ LISTY, TEXTY, Podtrhni v textu vlastní jména Úkol 4. Peti text nahlas ješt jednou . Jméno:_____ Úkol 1. Peti text Duha Duha se vytvoí, kdyţ prší, a pitom svítí slunce. Slunce prosvítí padající kapky vody a na obloze se vykreslí barevný oblouk..

Pracovní list - Vlastní jména, čtyřsměrka : 3. VY_32_INOVACE_12_47.pdf (275708) VY_32_INOVACE_12_48: Pracovní list - Osmisměrka - podstatná jména, slovesa : 3. VY_32_INOVACE_12_48.pdf (318823) VY_32_INOVACE_12_49: Pracovní list - Abeceda, hřebenovka : 3. VY_32_INOVACE_12_49.pdf (379698) VY_32_INOVACE_12_5 Přídavná jména - stupňování. 17. Přídavná jména - stupňování, pracovní list s řešením. 18. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 20. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno. Pracovní list s luštěnkou Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného jména s podstatným v některých gramatických kategoriích, bude je vyhledávat a vpisovat jejich tvar v 1. pádě do doplňovačky Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Podstatná jména obecná a vlastní základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova Statistik

pracovnÍ list - vytvoŘte pŘÍdavnÁ jmÉna 1 3.1.1 KRÁTKÉ (JMENNÉ) TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN Jmenné tvary ( krátké tvary ) přídavných jmen jsou dnes už považovány za knižní (většinou bývají součástí některých ustálených spojení: Marno o tom mluvit Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 6, internet (lze použít běžné internetové vyhledávače), slovníky Poznámka: Tématu vlastních jmen se dále věnuje metodický list Vlastní jména a také metodický list Příjmení. Překlad a úprava textu: Kamila Sladkovsk Nevyplněný pracovní list najdete zde >>> 1. Podtrhni velká písmena. památný strom Kobzova lípa ve Francově Lhotě, národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, Velká francouzská revoluce, masopust, třicetiletá válka, objednal si coca-col Druhy Předložky podle původu. 1) Vlastní (jsou pouze předložkami) s,z, v, do, nad, při... 2) Nevlastní (mohou být i jiným slovním druhem

PODSTATNÁ JMÉNA . Jméno: 1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věc Podstatná jména dělíme na obecná a vlastní. Rozděl uvedená. Jeseníky -> Tento pracovní list se dá rozdělit na jednotlivá cvičení nebo použít jako test pro ověření znalostí velkých písmen. Obsahuje i správné řešení. Úvod » Test na velká písmena - cvičení, pracovní list Počasí dnes: 3. 12. 2020. Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, na východě postupně srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku i mrznoucí PRACOVNÍ LIST - UŽITÍ CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN V TEXTU 8 1. Doplň jména v závorkách ve správných tvarech Povrch EUROASIE je velmi složitý. Táhne se od ALP až k HIMALÁJI. Nejvyšší horou je MOUNT EVEREST na hranici ČÍNY s NEPÁLEM . Tichomořský pás zahrnuje pohoří ČUKOTKY, KAMČATKY

1 pracovní list - rod a číslo podstatných jmen. 2 pracovní listy - pád podstatných jmen. 8 pracovních listů - rod, číslo a pád podstatných jmen doplňování ú, ů, u, slova nadřazená, podřazená, vlastní a obecná jména, druhy vět, abeceda, mezipředmětový vztah: prvouka - Má vlast. obrázky k vybarvení. specifické poruchy učení, speciální potřeby, kalendář, pracovní list, metodika, pohádka, vlastní jména, český jazyk a literatura, raabekniha, jazyková hra Úvod: Projekt se také snaží o rozvoj slovní zásoby, vzájemné komunikace a kooperace, o rozvoj tvořivosti, fantazie a schopnosti samostatně pracovat, řešit problémy Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu. 19. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ / ABSTRAKTNÍ, POMNOŽNÁ / HROMADNÁ / LÁTKOVÁ, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičení těchto druhů podstatných jmen. 20 5. Pracovní list 2 - jen úkol 1. - žákovská reprodukce již vysvětlených pojmů + kontrola. 6. Samostatná etba žáků + plnění pracovních listů (lze samostatně i skupinově): - pracovní list 3 a pracovní list 4 dle uvážení uitele, zájmu žáků, vždy kontrola, spolené hodnocení 7

Koncovku ‑u mají pouze jména vzoru pán (doktoru, inženýru, profesoru), a to obvykle ve spojení s osobním jménem: profesoru Benediktovi. Podstatná jména člověk a bůh mívají obvykle koncovku ‑u i tehdy, stojí‑li samostatně: žádnému cizímu člověku nevěř, mluvil vždy o bohu Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění -žáci doplní pracovní list č. 2 s použitím slovníků a internetového vyhledávače-za domácí procvičování lze zařadit list č. 3-kontrola práce učitelem, společné hodnocení výsledků-možná následná aktivita např. žáci použijí přídavná jména v jednoduchých větách Zdroje obrázků Vlastní jména Metodický list (anotace): Pracovní list slouží k procvičení učiva - psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen (osob, zvířat,států, měst, vesnic, řek a hor

 1. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o domácích zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o domácích zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění
 2. Pracovní list může sloužit pro samostatnou práci (upevnění pojmů, zopakování) nebo lze s jeho pomocí vysvětlit učivo. Majoritní žáci mohou pracovní list vyplňovat sami, žáci s OMJ / slabší žáci s pomocí učitele. 2. ročník - vlastní jména, pravopis dě, ně, vě, mě, pravopis i, í / y, ý, souřadná a.
 3. ut Co se osv ědčilo : Poradit žák ům, aby používali p říklady ze svého okolí, ze své zkušenosti. Očekávané výstupy : Žák rozd ěluje pod. jména na obecná a vlastní, vlastní jména píše s velkým po čáte čním písmenem

DUMY.CZ Materiál Podstatná jména obecná a vlastní

Pracovní listy jsou rozdělené podle jednotlivých kapitol. Ke každé kapitole je zpracovaných tři až pět úkolů, které slouží k porozumě-ní textu a zároveň jsou zaměřené na procvičení učiva 3., a přede- Vypiš všechna vlastní jména z této kapitoly v 1. pádě. PRACOVNÍ LIST . Přečti si pozorně pověst a zjistíš, že jeden odstavec tam nepatří. Poznáš který ? Označ si jej. Odpověz na otázky . Kdo se stal knížetem po smrti praotce Čecha ?----- Jak se jmenovaly Krokovy dcery ?----

VY_32_INOVACE_12_3 Český jazyk pro 3

Pracovní list - český jazyk, 3.ročník Vyjmenovaná slova po l Slyšela jsem vyprávění o starém mlýně. Mlýnské kolo tam pravidelně klape a voda v náhonu líně plyne. Mlynář s mlynářkou sedávají před mlýnicí a pozorují malé lysky. Vypiš z ukázky vlastní jména a doplň k nim další slova souřadná ( alespoň. Jména - Pravopisně; Lidé, jména - umíme česky - Umíme česky; Místa - Umíme česky; Význam slov. Synonyma - pracovní list 1 - dum; Synonyma - pracovní list 2 - dum; Synonyma - pexeso - Umíme česky; Synonyma - pexeso - Čeština hrou; Antonyma - pracovní list - dum; Antonyma - pexeso - Umíme česk Microsoft Word - 12 - Podstatná jména -pracovní_list.doc Žáci mají k dispozici jazykovědné příručky nebo internet, popř. si daný jev nastudují v rámci domácí přípravy (skloňování podstatných jmen idea, génius, cizí vlastní jména) Psaní velkých písmen, vlastní a místní jména ( k v. č. 25) Podtrhni slova, ve kterých napíšeš velké písmeno - 1. 57 Podtrhni slova, ve kterých napíšeš velké písmeno - 2. 58. Souvětí a věta jednoduchá ( k v. č. 26) Vystříhej a roztřiď - 1. 59 Vystříhej a roztřiď - 2. 60 Napiš z kolika vět se skládá větný. Materiál obsahuje prezentaci, pracovní list a dvě sady kartiček. V prezentaci a v pracovním listu se žáci seznámí s podstatnými jmény a vlastními jmény. Naučí se třídit podstatná jména mezi názvy osob, zvířat a věcí, vlastní jména mezi jména osob, zvířat, měst a vesnic. Dále žáci pracují se sadami kartiček. Kartičky s podstatnými jmény po [

Dneska to bude jednoduché. Čtyři slovíčka, která se děti naučí raz dva. Ale přidala jsem sem pracovní list na vystřihování a nalepování, potom taky jednu omalovánku nebo třeba obrázek na vytištění a přicvaknutí na nástěnku nebo nad postel. Pro ty, kteří nevědí, jak slovíčka vyslovit, mám odka Pro starší děti je tu pracovní list se skrývačkami. Tentokrát budete hledat jména. Najdete ve větách na pracovním listu všech deset křestních jmen, která se tam ukryla? Skrývačky - křestní jména. Štítky: skrývačky. Sdílet: Podobné články. Muchomůrka - omalovánka

4. týden - Vlastní jména. Luštění Materiál obsahuje věty - skrývačky, v nichž jsou na rozhraní slov schovaná vlastní jména osob a měst. 4. týden - Vyjmenovaná slova po P. Pracovní list Pracovní list k procvičování vyjmenovaných slov po P, příbuzných slov, doplňovací cvičení. Luštěn Pracovní list je určen dětem z mateřských škol. Vytisknout si ho můžete z přiloženého souboru... Více. Kabáty. 18. 5. 2010 93 0 0. Tentokrát budete hledat jména. Najdete ve větách na pracovním listu všech deset křestních... Více. Zakódovaný vzkaz. 9. 7. 2007 160 0 0 23. 11. - 27. 11. 2020. PRACOVNÍ SEŠIT - společně při onlinu. strana 13 / 13, 14, 15, 16, 17. strana 6 / 14, 15, 16, 17, 18, 19. samostatně. strana 42 / 12.

Učivo primy - 6. ročníku :: Zvládáme češtin

 1. Metodické poznámky: Materiál - pracovní list lze využít v hodině slohu věnované dopisu. Učitel kopírováním připraví pracovní list (formát A4) pro každého studenta. Levá část Je věta, ve které se objevují vlastní jména, věta jednoduchá nebo souvětí
 2. Pro anotaci vlastních jmen platí pravidla uvedená v 7.8.1 - Základní pravidla anotace identifikačních výrazů a další specifická pravidla, která uvádíme v této sekci.. Vlastní jména osob (atribut is_name_of_person).Všechny uzly reprezentující výrazy, které jsou součástí vlastních jmen osob (uzly reprezentující křestní jméno nebo příjmení) mají v atributu is.
 3. Velká písmena: geografie, příroda, vesmír. Willy Fog a jezera Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl, řekl Barnabáš, pojeďme do anady objevit tamější jezera. Tak tedy vyrazili
 4. Pracovní list je určený pro 2. ročník. 35. Druhy vět . Žák si hravou formou procvičí druhy vět. Vystřihnou větu tázací a k ní přiřadí podle významu větu oznamovací. Spojují pak větu s druhem, o který se jedná. Tvoří i vlastní věty. Pracovní list je určený pro 2. ročník. 36. Stavba slova a slova příbuzná.
 5. Zvládnete odlišit od sebe podstatná jména konkrétní a abstraktní? Víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly? Zkuste náš nový elektronický češtinářský test a ukažte své znalosti. Chcete vědět, jak se vám ve všech cvičení daří? Vytvořte si studentský profil a máte všechny výsledky pod jednou střechou

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

PRACOVNÍ LIST ČJ slabiky di,ti,ni,dy,ty,ny 1 Pojmenuj druhy hodin Přepíše vlastní jména z tiskacího do psacího písma. Autor: Mgr. Lenka Hanzlíková Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup: OV 1 Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřenéh Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text Délka použití: 15 - 20 min. Anotace: Rozlišování m ěkkých souhlásek, dopl ňování i - í do slov, dopl ňování m ěkkých slabik do slov, výb ěr správných tvar ů slov ve v ětách Zdroje: vlastní Datum vytvo ření:24.2.201 Digitální učební materiály - vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace : Stáhnout vše: ZDE Číslo: Ročník: Klíčová slova: Anotac Určitý člen používáme u některých názvů států (ne u všech!), a to u těch, které jsou v množném čísle, nebo se skládají z více slov (nejčastěji vlastní a obecné podstatné jméno - např. Česká republika) the Czech Republic, the Soviet Union, the United States of America, the Netherlands (to je v množném čísle) atd Psaní velkých písmen s háčky. Pokud chceme na počítači napsat velké písmeno s háčkem (například Š), zmáčkneme nejprve caps lock (tím dosáhneme toho, že píšeme velká písmena), pak zmáčkneme zároveň shift a klávesu s háčkem a poté písmeno, které chceme změkčit

Český jazyk a literatura 2

 1. ologie >>> pracovní list. Problémy Otázky a problémy literární onomastiky - co je to umělecký text - co všechno zkoumat - jména postav a míst, tituly textů, chrématonyma (jména výrobků
 2. . • pracovní list pro každého žáka • rozstříhané lístečky s větami pro každého žáka • 7 obálek, glutek nebo izolepa, tabule • každý žák dostane pracovní list • dle zadání (slova napíšeme na tabuli) pracují žáci samostatn
 3. Vlastní jména Jména osobní a zeměpisná pocházející z jazyka, který užívá latinskou abecedu, se většinou píšou pravopisem původním. Např. Ludwig van Beethoven, Daniel Defoe, Barcelona, Monte Carlo. Jména osob a zeměpisná jména pocházející z jazyka, který užívá jiné písmo než latinku
 4. Část z nich jsem přeložila, část dodala a vytvořila nový pracovní list, který by vizuálně rozdělil nezáživný seznam na několik kategorií (žánry, pozitivní, negativní, ostatní). Po stranách jsem nechala místo na vyjádření žáků. Nezvolila jsem však důkaz formou výpisků z knihy, ale vlastní zdůvodnění
 5. vlastní jména: Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv. Pýcha pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych... pýchavka x píchat (bodat) Stal se z něj pyšný člověk. Má přepychový byt. Nasbíral jsem mnoho pýchavek. Včera mě píchla do ruky vosa. Pytel pytlovina, pytlák, pytlačit... Myslivec chytil ve svém revíru.
 6. PRACOVNÍ LIST na téma Neohebné slovní druhy: Příslovce, předložky, spojky II. PŘEDLOŽKY Vysvětli charakteristiku předložek, která je uvedená v učebnici: Jsou významově nesamostatné, ve spojení s podstatnými jmény tvoří předložkovou vazbu

Pracovní list č. 3. 1. Vlastní jména hvězdářská a zeměpisná. 2. Vlastní jména podniků, organizací a institucí. 3. Vlastní jména dokumentů a uměleckých výtvorů. 4. Vlastní jména výrobků, plodin a rostlin. 5. Vlastní jména významných událostí a období. 6. Vlastní jména vyznamenání a cen. Základní literatura. Už u dětí jsou první slova podstatná jména, proto žáci převážne namají problémy je najít a pracovat s nimi.. V tomto testu si procvičíte komplexně podstatná jména - abstraktní / konkrétní, mluvnické kategorie, pomnožná / hromadná / látková i správné tvary Úterý 21.4. prezentace ZDE, kde si zopakujeme psaní velkých písmen - vlastní a místní jména + učebnice str. 99/ projít si cvičení Středa 22.4. pracovní sešit str. 33 - cvičení, která se zaměřují na vlastní jména Nauka o významu slov - pracovní list 1. Vyber a označ správné tvrzení: a) Význam věcný i mluvnický mají slova patřící k ohebným slovním druhům. b) Pouze věcný význam mají příslovce. c) Slovy mnohoznačnými jsou nejčastěji vlastní jména. d) List je slovo jednoznačné. e) Pampeliška je jednoslovný odborný název. f) S odbornými názvy se setkáváme. Společně si napíšeme diktát ze strany 26/8. Pak budeme společně opakovat abecedu, di, ti, ni - dy, ty, ny, ů-ú, vlastní jména a druhy vět. Pracovní sešit str. 19/1,2,3 - vypracuj samostatně . Prvouka. Společně si povíme a zapíšeme učivo o ovoci na podzim. Zopakujeme měsíce, hodiny a značky. Matematika. učebnice str.

Podstatná jména obecná a vlastní - Digitální učební

PRV-pracovní sešit st. 15. DNES v 19 hod spojení on line přes Teams. 30.9. Práce v hodině. Čj -sloh- poděkování, umět požádat, orientace v textu. Čj - písanka str.8. M- velký Matýsek str.19-20. DÚ MALÝ MATÝSEK STR.9 CV.1. PČ- skládání veverky. Doporučuji procvičení diktátu psaní vlastní jména, slova atd. 29.9. Pracovní list: Vlastní jména Datum:17.5.2011 Autor: Eva Juřicová Při tvorbě této šablony jsem se zaměřila na procvičování obecných a vlastních jmen. Ţáci doplňují vlastní jména. Předpokládaná délka: 15 - 20 min Zápočtový list je upraven v ust. § 313 zákoníku práce, který uvádí výčet toho, co musí tento dokument obsahovat vždy. Mezi tyto údaje patří následující: údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci Přídavná jména. Procvičování přídavných jmen je koncipováno na fiktivním novinovém článku. Pracovní list je zaměřen na rozlišování přídavných jmen na tvrdá a měkká, jejich kreativního využívání při obohacování textu a na čtení s porozuměním i vlastní tvorbu textu PRACOVNÍ LIST - DETEKTIVKA 4) Která jména autorů detektivek jsou zde ukryta? Znáš nějaké jejich dílo? H I C E R R N Ä K S E T _____ které jste tak laskavě uveřejnil o mých drobných úspěších, jste šmahem snižoval své vlastní schopnosti. Byť třeba sám nesvítíte, jste vodičem světla. Jsou lidé, kteří.

Přídavná jména :: Čeština v KP

Pracovní listy Články Recenze Videolekce Našla jsem docela pěkné listy, do kterých děti doplňují jména (a obrázky) jednotlivých zvířecích mláďat. Je to šest listů, děti si je můžou svázat nebo sešít a vytvořit vlastní knížku. [ Pokračování článku DÚ: pracovní list Přídavná jména - změny souhlásek - doplnit druhý sloupeček, nalepit tento list a zápis do školního sešitu; Středa 25.11. Online hodina - příprava na test (Přídavná jména) Pracovní list - domácí úkol cvičení 3 (napsat do školního sešitu Očekávaný výstup Žák pozná vlastní jméno a píše ho s velkým písmenem SVP - žádné - Klíčová slova Vlastní jména, obecná jména Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žá Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující daného výukového materiálu, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko. * V interaktivních přípravách jsou použity Galerie z programu SMART Notebook v. 10.7.143.0, 10.7.144.0 a upragrade verzích a Galerie klipartů Microsoft Office (Obrázky použité jsou dostupné pod licencí.

Lichožrouti - Pracovní list 2 Napište vlastní krátký blog (8-15 vět), v němž odpovíte na otázku, kterou si klade profesor Kadeřábek ve třetím blogu. (Mohou psát celé skupinky, ale i jednotlivci. V Bakalářích máte pracovní list Č6 Ječmínek, termín odevzdání: 13. 11. 2. - 6. 11. Mluvnice - online hodiny - odkazy pro připojení: 6. A ČJ 6A online (pondělí v 8,55 hod., čtvrtek v 8,00 hod.) 6. B ČJ 6B online (pondělí v 8,00 hod., středa v 8,00 hod.) Připrav si prosím sešit mluvnici, pracovní sešit, učebnici. Podstatná jména vlastní (učebnice str. 11). Pracovní list str. 6, 7. Pracujeme s doplňkovými materiály, stále čekáme na dodání pracovního sešitu

Pracovní listy datakabinet

Křestní jména - RV

 1. ut) Čtenářská reakce následovala po vlastním čtení ve formě pracovního listu. Po vyluštění tajenky (zámek) si každý podepsal pracovní list a napsal název knihy a autora, datum. Zopakovali jsme si, kdo je autor, spisovatel, ilustrátor, básník, jak píšeme vlastní jména a.
 2. použití: individuální práce, práce ve skupině, souhlásky měkké a tvrdé, psací písmo, pravopis vlastních jmen, velká písmena, třídění podle abecedy, vyhledávání stejných slov . OBSAH MATERIÁLU:. Materiál obsahuje hru Dobble se 13 kartičkami. Na každé kartě jsou napsána 4 vlastní jména osob psacím písmem
 3. ulých let i s výsledky
 4. Jméno: Pracovní list ČJ ,domácí výuka do 15.5. Slovní druhy, vlastní jména: opakování 1.) Doplň i,y Doplněná podstatná jména podtrhni červeně, slovesa modř
 5. Podstatná jména Pracovní list ČJ-DK 011 Sestavila: Mgr. Renáta Matúšková Úloha 1: Spoj vhodné dvojice všeobecných a vlastních podstatných jmen. kočka koník myška pejsek zajíček srnka kravička brok ušáček strakulka hryzalka ryzáček micka hvĚzDIčkA Úloha 2: Roztřiď podstatná jména a správně je vepiš do tabulek
Vyučování - Čtenářská gramotnost - Různé pohledy - různá

Řešení pracovního listu na velká písmen

Video: Učírna - Předložk

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - pracovní list y_32_inovace_02

5. týden - Pracovní sešit: str. 60, 61; Učebnice: str. 52 - 53 (scan) 4. týden - (do 3.4.) - Jaro u vody - učebnice str. 48 - 49 ústně pojmenovat rostliny a živočichy na obrázku; Opakování z minulého týdn Český jazyk - opakování- slova se skupinami s -ě - pracovní list - papoušek; hlásky - pracovní list - korálky (minule se někde zatoulal); pracovní list - mix- souhrn Podstatná jména - pracovní list - druhy slov - jen počítače Nové - vlastní jména osob a zvířat - učebnice str. 75 Zkontrolovaný pracovní list vyfoť a pošli mi na mail. 3. Vyplň pracovní list (nebo piš do procvičovacího sešitu), vyfoť a pošli mi na mail. V 1. cvičení doplňuj do vět is, isn't, are, aren't, am, 'm not Ve 2. cvičení tvoř záporné věty a otázky Např. They are from the USA. Zápor: They aren´t from the USA

Vlastní jména Abeceda, pravidla, knihovna, seznam žáků prezentace s úkoly pro žáky Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_75 podstatná jména, číslo, rod a pád pracovní list L. Turková VY_32_INOVACE_86 . ročník název vzdělávacího materiálu stručný popis druh vzdělávacího materiálu autor sad Z mnohaletých zkušeností dobře vím, jak klíčová je ve vzdělávání dětí nejen důslednost a kontinuita, ale i forma, jakou se holčičky a kluci učí. Proto jsem se rozhodla vytvořit si své vlastní pracovní listy, jakousi hravou a poutavou pomůcku, kterou bych mohla oživit logopedická setkání s dětmi Učí fyziku pomocí vlastní aplikace. Ve světě jsou po tomto hladoví, říkají tvůrci 30. 11. Ondřej. Z aplikace si učitel vytiskne pracovní listy s probíraným tématem, úkolem, otázkami a obrázkem. Prezident Zeman žádá po šéfovi BIS jména špionů i detaily živých operací, píše server. Seznam výukových materiálů . 1. Obohacování slovní zásoby_8. ročník - cvičení pro práci ve skupině, lístečky s různě utvořenými slovy k rozstříhání a rozdělení podle způsobu tvoření, možné také k využití ve slohové výchově, obsahuje také řešení. 2. Co už umíme ze skladby_8. ročník - pracovní list na opakování skladby v 8. ročníku, věta.

Test na velká písmena - cvičení, pracovní list

 1. ka musela vzít hadřík a utřít podlahu aby byla zase suchá a čistá. Napiš správně vlastní jména
 2. Pracovní list : Velká Morava (I. ročník / kvinta ) Student/ka : I. Doplň do textu chybějící informace: (Písmeny A, B jsou označena jména dvou hlavníc
 3. 1) Vypracujte pracovní list - Přídavná jména. Buď si tento pracovní list vytiskněte, nebo pište jednotlivá cvičení do ČJŠ. Pokud máte list vytištěný, nalepte jej do cvičného sešitu. 2) Vypracujte pracovní list - Zájmena. Buď si tento pracovní list vytiskněte, nebo pište jednotlivá cvičení do ČJŠ
 4. Doplňovací cvičení lze vytisknout jako pracovní list. Předložka je samostatné slovo. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Možnost práce na ICT aktivizuje žáka. Materiál slouží jako test nebo k procvičení učiva o stavbě slov. Kořen, předpona, přípona, slova příbuzná. Zobrazit Stáhnout, Vlastní jména - pracovní.
Středočeský kraj | datakabinet

Český jazyk 2. ročník - Základní škola a mateřská škola Žabe

- pracovní list Přídavná jména tvrdá 6.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11. výuka online 9.11. - Přídavná jména tvrdá - učebnice str. 59, ústně cvičení 59/7a,b; 8a. výuka online 12.11. - Přídavná jména tvrdá - kontrola DÚ, dodělat ústně cvičení str. 58 + 59 - Jazykový rozbor 59/1-3. Přídavná jména tvrdá - 6. Pracovní list. M - jednotky času. Podtrhněte podstatná jména obecná zeleně a podstatná jména vlastní červeně. Vlastní jména opište na linky. moje kamarádka Martina, náš spolužák Vojtěch, paní kuchařka Helena Ryklová, tříbarevný kocour Mourek, závodní kůň Falko, malebné město Chrudim, malá vesnička.

2Čísla do 10 | datakabinetUrčování světových stran | datakabinetSignál | datakabinet
 • Rhododendron oranžový.
 • Backgammon strategie.
 • Advocate so.
 • Čištění interiéru auta prostějov.
 • Jason derulo swalla text.
 • Teplaky 92.
 • Catler es 9010 test.
 • Sony vegas pro 13 authentication code 1tr 6byy klqz yjz7.
 • Homonymie.
 • Tajný email.
 • Kousnutí do jazyka.
 • Předplatné časopisu horseman.
 • Miloslava knappová jak se bude vaše dítě jmenovat online.
 • Nintendo 2ds xl backwards compatibility.
 • Řeč těla mrkání.
 • Bolest v krku při polykání chrapot.
 • Poruchy elektřiny čez.
 • Korejské potraviny korunní.
 • Charles manson valentine michael manson.
 • Akvapark varnsdorf.
 • Bolest plic při nádechu.
 • Nosič na zvěř sklopný.
 • Trapézový plech 1mm.
 • Gmc safari prodej.
 • Kost čelní.
 • Praná ovčí vlna.
 • Chiropraktik brno.
 • Jak se mění okna.
 • Zlatá horečka aljaška online.
 • Bolest v třísle u dětí.
 • Kde vzit penize na dluhy.
 • Hyundai i30 fastback motory.
 • Black devil eshop.
 • Chrome blokuje stahování.
 • Byzantská říše prezentace.
 • Reflexni nazehlovacky.
 • Jednotka elektromagnetické indukce.
 • Marie luce jamagne.
 • Bernard 3l.
 • Kůže na šamanský buben.
 • Gravel bike výprodej.